STADGAR FÖR FGL

 

§1

Föreningens ändamål

1. Föreningen Gamla Lundsbergare har till ändamål att verka för sammanhållningen mellan gamla lundsbergare och att främja Lundsbergs skolas utveckling.

2. Föreningen skall ansvara för förvaltningen av Tidningen Lundsbergaren, Gamla Lundsbergares Kamratfond, matrikel över befattningshavare och gamla lundsbergare samt anordnande av föredettingdagar och lundsbergsaftnar.

 

§ 2

Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Lundsberg, Storfors kommun.

 

§ 3

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni.

 

§ 4

Medlemmar

Medlemmar i föreningen är forna elever samt lärare och övriga tjänstemän anställda och före detta anställda vid Lundsbergs skola, som anmält sig vilja inträda i föreningen och erlagt stadgad avgift. Dessutom kan, på förslag av medlem, för föreningens syften intresserad vinna inträde i föreningen såsom hedersledamot eller stödjande medlem. Sådana inval äger rum vid ordinarie föreningssammanträde.

 

§ 5

Föreningssammanträde

Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hålls varje år i november månad. Extra föreningssammanträde hålls, när styrelsen finner detta erforderligt eller på begäran av föreningens revisorer.

Kallelse till föreningssammanträde skall utsändas minst två veckor före sammanträdet genom e-post alternativt brev till varje medlem, vars e-postadress alternativt postadress är känd för styrelsen, eller minst två och högst sex veckor före sammanträdet kungöras i Tidningen Lundsbergaren, om tidningens utgivningsdag lämpligen medger detta.

Medlem har rätt att få ärende behandlat på föreningssammanträde genom att skriftligen ha begärt detta hos styrelsens ordförande senast fyra veckor före sammanträdet.

För att vara röstberättigad vid föreningssammanträde erfordras att medlem senast på i kallelsen angiven dag dels har erlagt stadgad avgift, dels enligt i kallelsen beskriven ordning har anmält att man önskar närvara vid föreningssammanträdet. Sådan dag får infalla högst fem vardagar före föreningssammanträdet. Medlems anmälan skall omfatta även sådan annan medlem för vilken har erhållits fullmakt att rösta (i enlighet med punkten 5 nedan).

Medlem röstar på föreningssammanträde med en röst. Röstberättigad medlem äger med skriftlig dagtecknad fullmakt rösta som ombud för en frånvarande medlem. Fullmakt gäller högst sex månader från utfärdandet.

 

§ 6

Styrelsen

Förvaltningen av föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. De fem ledamöterna är ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och klubbmästare. Ledamöter och suppleanter skall väljas för en tid av två år och i sådan ordning, att mandattiden för så nära som möjligt hälften av dem utgår ett år och för resten ett annat år.

Ordförande skall tillse, att sammanträde hålls, när det behövs. På begäran av ledamot skall styrelsen tillkallas.

Styrelsen är beslutför, när mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening, som ordföranden biträder.

 

Det åligger styrelsen:

att utfärda kallelse till föreningssammanträde samt att förbereda de ärenden, som skall förekoma på sammanträdet.

att svara för förvaltningen av föreningens, tidningens och kamratfondens tillgångar och att

upprätta och till revisorerna avgiva årsberättelsen för dessa.

att föra matrikel över befattningshavare och gamla lundsbergare.

att i övrigt handha den löpande förvaltningen av föreningens, tidningens och kamratfondens angelägenheter.

 

§ 7

Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens, tidningens och kamratfondens räkenskaper utses för en tid av ett år högst två revisorer och högst en revisorssuppleant.

 

§ 8

Regler för föreningssammanträde

Vid föreningssammanträde öppnas och leds förhandlingarna av styrelsens ordförande eller, vid dennes förfall, av den person som styrelsen har utsett.

Som sammanträdets beslut gäller den mening, som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening, som ordföranden biträder. Vid val anses den vald, som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av sammanträdet, innan valet förrättas.

Vid ordinarie föreningssammanträde skall styrelsen framlägga årsredovisningen och revisionsberättelsen för det sist förflutna räkenskapsåret beträffande föreningen, tidningen och kamratfonden.

 

Vid sammanträdet skall beslut fattas om:

val av mötesordförande att leda förhandlingarna vid sammanträdet.

fastställelse av framlagda resultat- och balansräkningar.

dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkningarna.

ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

fastställelse av avgifter till föreningen.

fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter.

val av ordförande och övriga ledamöter och suppleanter. Vid val skall ledamot knytas till viss funktion.

val av revisorer.

val av valnämnd med tre ledamöter; att föreslå ledamöter till föreningens styrelse inför nästa ordinarie föreningssammanträde samt att i förekommande fall, efter samråd med representant för till skolan knuten föräldraförening då sådan finnes, föreslå ledamöter och, eventuellt, suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola

övriga ärenden, som hänskjutits till sammanträdet eller som ankommer på sammanträdet enligt stadgarna.

I samband med ordinarie föreningssammanträde skall styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola beredas tillfälle att informera och svara på frågor om dess verksamhet.

Föreningssammanträde äger, efter samråd med till skolan knuten föräldraförening då sådan finnes, utse tre ledamöter samt högst tre suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola. Sådant utseende skall ske i anslutning till att mandattiden löper ut för sådan ledamot i stiftelsens styrelse, och eventuell suppleant, för vilken föreningen i enlighet med stiftelsens stiftelseförordnande äger utse efterträdare.

Med termen "skolan" i punkterna 4 och 6 ovan avses sådan skolverksamhet som, direkt eller indirekt, bedrivs av Stiftelsen Lundsbergs skola.

 

§ 9

Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan fattas på två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie.

Stadgarna antagna år 1947.

Ändrade enligt beslut av årsmötet 18 november 1950.

Ändrade enligt beslut av årsmötet 21 november 1986.

Ändrade enligt beslut 16 november 1995.

Ändrade enligt beslut av årsmöte den 23 november 2001 samt av extra

föreningssammanträde den 15 mars 2002.

Ändrade enligt beslut av extra föreningsstämma den 19 mars 2013 samt årsmöte den 20 november 2013.

 

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB