EKONOMISKA VILLKOR

 

AVGIFTER FÖR BOENDE PÅ INTERNAT

För svenska*

Övriga nordiska **

Utlandssvenska***

gäller följande avgifter:

 

Grundskola, årskurs 9

Läsår: 252 000 kr

 

Gymnasiet, årskurs 1 till 3

Läsår: 267 750 kr

 

*Avgifterna är fastställda efter avdrag för kommunal skolpeng.

**Avgifterna är fastställda efter avdrag för statliga bidrag för nordiska elever. Bidraget avser endast studier på gymnasienivå för elever från Danmark, Finland, Island och Norge

*** Elevens båda vårdnadshavare skall stadigvarande vistas utomlands. Minst en av vårdnadshavarna skall vara svensk medborgare

 

ÖVRIGA INTERNATELEVER

(utländska medborgare)

 

Grundskola, årskurs 9

Läsår: 357 000 kr

 

Gymnasiet, årskurs 1 till 3

Läsår: 367 500 kr

 

INTERNATAVGIFTER

Internatelever:

 

Grundskola åk 9

Läsår: 252 000 kr

Månad: 21 000 kr

 

Gymnasiet åk 1till 3

Läsår: 267 750 kr

Månad: 22 300 kr

 

Nordiska internatelever:

Gymnasiet åk 1 till 3

Läsår: 267 750 kr

Månad: 22 300 kr

 

I skolavgiften ingår olycksfallsförsäkring.

 

BETALNINGSRUTINER

Internatavgiften faktureras månadsvis i förskott. Faktura utsänds 27 dagar före förfallodag och aviseras på den betalningsansvarige. Avgiften är fördelad på tolv månader, juli-juni, vilket innebär att internatavgiften betalas även under sommarlovet när eleverna inte är här.

 

För nyantagna elever gäller följande:

Första faktureringen sker i juli avseende internatavgift för juli-september med förfallodatum 27 augusti. Därefter sker faktureringen månadsvis i förskott.

 

Betalningsalternativen är följande:

Autogiro

Halvårsfaktura

Helårsfaktura

Månadsfaktura

 

Fakturarutiner vid utebliven betalning:

1. Om betalning ej inkommit i tid utsändes en påminnelse. Påminnelseavgift utgår med 50:-.

2. Om betalning trots påminnelse ej kommit oss tillhanda inom 1 månad från förfallodagen sägs internatplatsen upp till nästkommande månadsslut.

3. Om platsen sägs upp pga. utebliven betalning överlämnas fordringen till inkasso via ”Intrum Justitia”.

 

STATLIG STUDIEHJÄLP

Statlig studiehjälp utgår i form av studiebidrag och inackorderingstillägg.

 

Studiebidrag till svensk medborgare

Bidraget lämnas från och med kvartalet efter det att eleven fyller 16 år och längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Studiebidraget utbetalas utan ansökan.

 

Inackorderingstillägg kan erhållas efter ansökan till CSN

Inackorderingstillägget vilket inkluderar hemreseersättning, utbetalas med hänsyn till avståndet mellan skola och bostad i Sverige. För svensk medborgare, vars vårdnadshavare är bosatta utomlands, gäller att inackorderingstillägg lämnas med lägsta belopp. Elever som har ekonomiskt stöd från SIDA eller UD erhåller inte inackorderingstillägg. Utbetalning sker från CSN efter särskild ansökan varje läsår.

 

STIPENDIER FÖR UTLANDSUNGDOM

Stipendier för nedsättning av elevavgift kan ansökas från följande bidragsgivare:

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom tar emot ansökningar via hemsidan www.stipfond.se  Ansökningsdatum 2020: 1 februari-31 mars

 

SYSKONRABATT

En särskild rabatt lämnas till vårdnadshavare som har två eller flera barn tillhörande samma hushåll och som samtidigt går på Lundsbergs skola. Rabatten lämnas per läsår med följande belopp: Syskon 2 får 5.000 kronor, syskon 3 får 10.000 kronor och syskon 4 får 15.000 kronor i rabatt.

 

DEPOSITION - ELEVENS EGET KONTO

Utöver årsavgiften betalar målsman ett depositionsbelopp två gånger per läsår avseende kostnader för uttag av skolmaterial, hemresor, personliga utgifter, skolkavaj etc. För nya elever är beloppet 13.000 kronor första terminen. Därefter sker avstämning och fakturering av kontot en gång per termin, så att det vid varje terminsstart finns 10.000 kronor på elevens konto. Vårdnadshavarna får en redovisning under januari samt en slutredovisning efter läsårets slut.

 

ANSÖKAN OCH KONTRAKT

Elevens vårdnadshavare skall gemensamt underteckna skolans ansöknings- och kontraktsformulär i två exemplar. Ett exemplar återsänds undertecknat till skolan och ett exemplar behåller vårdnadshavarna.

Elev som fyller 18 år under sin tid på Lundsberg påtecknar/kompletterar kontraktet efter uppnådd myndighetsålder.

 

UPPSÄGNING AV KONTRAKT

Vid uppsägning av kontraktet gäller följande:

Uppsägning på egen begäran skall skriftligen anmälas till rektor. Från och med uppsägningsdatum faktureras de tre nästföljande månadsavgifterna. Detsamma gäller för elev som anmälts och godkänts för inträde i skolan men som underlåter att inställa sig vid skolstart.

Om skolan stänger av en elev från internatet på grund av överträdelser av regelverket förbinder sig målsman/vårdnadshavare att betala internatavgiften för den avstängde /-a eleven under avstängningstiden.

Om målsman/vårdnadshavare säger upp boendeavtalet under avstängningstiden förbinder sig målsman/vårdnadshavare likaledes att betala internatavgiften resterande del av läsåret.

Om skolan säger upp boendeavtalet och stänger av en elev från internatet på grund av överträdelser av regelverket förbinder sig målsman/vårdnadshavare att betala resterande del av årsavgiften från och med det att eleven lämnar internatet.

 

ÄNDRING AV KONTRAKTSVILLKOR

Stiftelsens styrelse förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar i dessa villkor som rådande förhållanden kan påkalla. Sådan ändring får inte göras under pågående termin och skall för att vara gällande meddelas senast en månad före det nya läsårets början.

 

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB